EISiusina

https://cyberleninka.ru/article/n/izobrazitelnoe-iskusstvo-epohi-stalinizma-kak-problema-sovremennoy-rossiyskoy-i-zarubezhnoy-istoriografii-1/viewer

.

Источник информации относится к исследованию: